Hakkımızda

Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik bünyesinde kurulan ve hizmet veren bir başkanlık olup, tüm Üniversitemizin personel hareketliliğini takip etmekte ve buna dayalı olarak yayınlanan her türlü Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ile Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler ve tamimler takip edilmektedir.

Misyon

İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.

Vizyon

Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.


1) İntibak Şubesi tarafından,
* Öğrenim değişikliği ile ilgili yazışmalar yapılması, 
* Askerlik değerlendirilmelerinin yapılması, 
* Derece kademe ve terfi işlemleri, 
* Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik vb. değerlendirilmelerin yapılması, 
* Terfi tarihlerinin belirlenmesi ve takibi, 
* Sicil not ortalaması ile ilgili kademe ilerleme işlemleri, 
* İdari personelin Asalet tastiği ile ilgili işlemler . 
* Yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile ilgili tüm işlemler, 
* Geçici işçiler ile ilgili tüm işlemler,

2) Kadro Şubesi tarafından,
* İdari ve Akademik personel dolu-boş kadro değişiklikleri, iptal-ihdas-tahsis-tenkis işlerinin yapılması 
* Kadroların serbest bırakılması 
* I,II.III sayılı cetvellerin düzenlenmesi, 
* Kadrolarla ilgili yazışmalar ve açıktan atama izinleri ile ilgili işlemler, 
* Özel hizmet tazminatları ve yan ödeme cetvellerinin düzenlenmesi, 
* Akademik Personel ilanları 
* 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca Lisansüstü eğitim için başka Üniversitelere giden Araştırma Görevlileri ile ilgili işlemler, 
* 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca Lisansüstü eğitim için Üniversitemize gelen Araştırma Görevlileri ile ilgili işlemler, 
* Birim, Bölüm Anabilim dalı açılması ile ilgili çalışmalar, 
* Kadro aktarımları, 
* İdari Personel ilanları ile ilgili işlemler

3) Atama Şubesi Tarafından,
* Açıktan ve naklen atanacak akademik ve idari personelin atama işlemleri, 
* Açıktan ve naklen atanacak personelin özlük dosyalarının açılması, 
* Gizlilik derecesi bulunan yerlere atanmaları yapılan personelin arşiv soruşturmalarının yapılması işlemleri, 
* Birim, unvanı kadro, derece değişikliği ile ilgili atanma işlemleri, 
* Görevden çekilme ve müstafi addedilen personelin alınacak onayları ve diğer işlemleri 
* Profesörlüğe yükseltilerek atanma ile Doçentlik kadrosuna ve Yardımcı Doçent kadrolarına atanma işlemleri, 
* Personelin göreve başlama ve ayrılış işlemleri, 
* Görev yeri değişen personelin atanma onaylarının hazırlanması, onaya sunulması, 
* 2547 Sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmeler, 
* Personel alımı ile ilgili diğer işlemler, 

4) Sicil Şubesi Tarafından,
* Akademik ve idari personelin sicil raporları ile ilgili işlemler, 
* Üniversitemizde göreve başlayan akademik ve idari personelin sicil defterine işlenmesi, kurum sicil numarası verilmesi, 
* Akademik ve idari personelin sicil özetleri ile hizmet belgelerinin gerektiğinde düzenlenmesi, 
* Üniversitemizde göreve başlayan personelin sicil dosyalarının tanzim edilmesi, 
* Yeni göreve başlayan personelin isimlerinin Emekli sandığı Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi, emekli sicil numarası istenmesi, 
* Personel Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi, 
* Askerlik borçlanmaları ile ilgili işlemler, 
* Naklen atanacak veya ayrılacak personelle ilgili işlemler, 
* Disiplin Cezaları ile ilgili işlemler, 
* Personelle ilgili doldurulması gereken beyannamelerin dosyalanması, 
* Üniversitemiz dışında gelen personelle ilgili sağlık ( Sevk) belgelerinin düzenlenmesi, 
* ÖSYM Başkanlığı'ndan gelen akademik personeller için öğretim elemanı bilgi derleme formlarının tanzim edilerek iadesi, 
* Üniversite personeli ile ilgili icra takip işlemlerinin yürütülmesi, 
* Çeşitli nedenlerden dolayı vefat etmiş üniversite personelinin eş, çocuk veya kanuni mirasçılarına dul, yetim ve malullük aylığının bağlanması.

5) Görevlendirme Şubesi Tarafından,
* 2547 Sayılı Kanun'un 38. maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelle ilgili iş ve işlemler, 
* 2547 Sayılı Kanun'un 39. maddesi ile ilgili görevlendirilmelere ilişkin işlemler, 
* Aynı Kanun'un 33. maddesine ilişkin iş ve işlemler, 
* Üniversite Personelinin izinlerine ilişkin işlemler, 
* Görev süresi biten personelle ilgili işlemler, 
* Pasaport talebinde bulunan personelle ilgili işlemler, 
* Hizmet içi eğitim faaliyetleri, 
* 1416 Sayılı Kanuna göre yurtdışında lisansüstü eğitim görenler ile ilgili işlemler.