İletişim

Telefon 0 426 216 00 12 - 15 (Dahili 3384)

Faks 

e-mail

0 426 213 25 50

mbarac@bingol.edu.tr