Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ’ın Son Kitabı Çıktı

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ’ın Din Sosyolojisi Okumaları-Türkiye Üzerine Denemeler isimli kitabı çıktı.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sosyolog Doç.Dr.M.Cengiz YILDIZ, güzel bir esere daha imza attı. Tüm seçkin kitapçılardan temin edilebilecek olan kitap, ayrıca www.cirayayinlari.com.tr isimli internet adresinden de temin edilebilir.

YILDIZ’ın, daha önce; İnternet ve Toplum (2005), Kahvehane Kültürü (2007), Sosyolojik Açıdan Din, Diyanet ve Din Görevlileri (2013),  Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler (2013) (Ed.) ve Komşuluk Kültürü (2015) isimli kitapları yayınlanmıştı.

Din sosyolojisiyle ilgili yazıların yer aldığı bu son çalışmada; çeviri, makale ve bildiriler yer almaktadır. Bunlardan 5’i saha çalışması, diğerleri ise literatür taraması niteliğindedir.  

Din ve Sosyoloji başlıklı Birinci Bölüm’de; sosyolojik açıdan dinin analizi yapılmıştır. Devamında, din sosyolojisinin üç alanı olarak tespit edilen uyuşma, çatışma ve değişim hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, peygamberlik kurumu üzerine sosyolojik bir değerlendirme yapılmıştır.

Türkiye’deki Ötekiler başlıklı İkinci Bölüm’de; Alevilerin Diyanet kurumunda temsil edilmesi üzerinde durulmuştur. Bunun yanında, dini bir grup olan Süryanilerde kadının konumu ele alınmış ve son olarak, kaybolmaya yüz tutmuş bir dini grup olarak Şemsiler-Harranilere değinilmiştir.

Din ve Uygulama isimli Üçüncü Bölüm’de; meslekler sosyolojisi açısından din görevliliği ve dini bir ritüel olarak Mevlit ele alınmıştır. Ayrıca, Müslüman ve Hıristiyanlığa mensup olanlar arasında barışı ve hoşgörüyü tesis eden önemli bir şahsiyet olarak Fethullah Hamidi üzerinde durulmuştur.

Din ve Mekân adlı Dördüncü Bölüm’de; inanç merkezi olarak Eğil ele alınmış, Eğil ve Ergani’de medfun bulunan peygamberlerle ilgili olarak, yöre halkı üzerinde yapılan nitel araştırma bulguları aktarılmış ve bazı fotoğraflara yer verilmiştir. Son olarak, önemli bir dini merkez olan Harput’taki ziyaret yerlerinden bazıları ve bunlar etrafında oluşan dini ritüeller üzerinde durularak, alan çalışması bilgileri aktarılmıştır.

Din ve Siyaset başlığını taşıyan Beşinci Bölüm’de; Osmanlı son dönem fikir akımlarından batılılaşma, İslamcılık ve milliyetçilik konusu işlenmiş, Osmanlı son dönem sadrazamlarından olan Said Halim Paşa’nın bazı görüşleri üzerinde durulmuştur. Son olarak, Türkiye’deki din bürokrasisinin geçmişi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada yer alan yazılara ait kaynaklar, en sonda sistematik olarak verilmiştir.

Doc Dr M Cengiz Yildiz’In Son Kitabi Cikti

Resim 1441269421