Kadın Ve Aile Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Kadın ve Aile Sorunları Merkezi

Vizyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılapları ile kazanılmış olan kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak, toplumda kadın sorunlarına karşı duyarlılığı geliştirmek ve kadınla ilgili hukuksal, sosyolojik, ekonomik, kültürel, sağlık gibi temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırma ve kültürel faaliyetlerin uygulanmasını sağlayarak, toplumda kadın statüsünün yükselmesine yardımcı olmaktır.
Merkezi amaçları ve hedefleri:
Kadın sorunlarına karşı bir duyarlılık geliştirmek,
Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için eğitim programları düzenlemek, bilinç artırıcı çalışmalar yapmak,

Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek;

Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri açmak;

Kadın sorunlarıyla ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesi için uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, konferans vb. toplantılar düzenlemek;

Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

Misyonumuz

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak, eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak, kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara plan ve programlara, “toplumsal cinsiyet bakış açısı”nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.