SHMYO. Staj Yönergesi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan ve öğretim programında zorunlu staj bulunan ön lisans öğrencilerinin, okulda edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek, laboratuar çalışmalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, iş ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak üzere eğitim-öğretimin zorunlu bir parçası olan işyeri staj uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu yönergede yer alan uygulama esasları, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin staj uygulamalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 5510 sayılı kanunun 5/b-c, 87/e maddeleri, 23.11.2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bingöl Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14/1 maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 11/6. maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. Bu yönergede geçen;

  1. Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
  2. Birim: Meslek Yüksekokulunu,
  3. Bölüm: İlgili bölümleri,
  4. İlgili kurul: Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
  5. İlgili yönetim kurulu: Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
  6. Staj: Meslek Yüksekokulu/Bölüm/Program öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapılan zorunlu uygulama çalışmalarını,
  7. Stajyer: Staj yapan öğrenciyi,
  8. Staj yöneticisi: Öğrencinin staj yaptığı yerde öğrenciye doğrudan doğruya iş ya da görev veren ve onu denetleyen kişiyi,
  9. Staj yeri/iş yeri: Meslek Yüksekokulu stajyer öğrencilerinin eğitimleri süresinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten yurt içi veya yurt dışı kamu ya da özel kurum / kuruluşu ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

 

Staj Komisyonları

 

Madde 5- Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı staj işlemelerini yürütmek üzere ilgili birimlerde Meslek Yüksekokulu ve/veya Bölüm/Program Staj Komisyonu oluşturulur.

(1)         Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu; Müdür/müdür yardımcısı başkanlığında ilgili bölüm başkanları veya ilgili bölüm başkanları tarafından görevlendirilen program başkanları arasından seçilen en az dört öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon;

(a)    İlgili yönetmelikte belirtilen staj esaslarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar.

(b)   Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri aracılığıyla, hangi dallarda kaç öğrencinin staj yapacağını belirleyerek, ilgili formu doldurup her yıl en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj Komisyonuna bildirir.

(c)    Üniversite Staj Komisyonu tarafından belirlenen kontenjanların üstünde stajyer gönderemez.

(d)   Kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj ve uygulama yeri bulunamayan öğrenci sayıları ve alanları Üniversite Staj Komisyonuna bildirir.

(2)          Bölüm/Program Staj Komisyonu; Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü taktirde, her bölümde Bölüm başkanlığınca biri başkan diğer ikisi de üye olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşturulur. Bölümün/Programın Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu üyesi aynı zamanda bu komisyona başkanlık yapar. Bu komisyon;

(a)    Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkların yapılmasını sağlar.

(b)   Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olur.

(c)    Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapar.

(d)   Stajlar ile ilgili programları ve esasları belirler.

(e)    Stajların takibini gerçekleştirir.

(f)    Gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip değerlendirir.

(g)   Gerektiğinde değerlendirme süresi içinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir, staj çalışmalarını yerinde denetleyebilir.

(h)   Ayrıca, stajları inceleme ve değerlendirme yetkilerini gerektiğinde bölüm başkanlığı ile işbirliği içinde bölümün diğer öğretim elemanlarından destek alarak kullanabilir.

(i)     Stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu aracılığıyla Müdürlüğe bildirir.

(3)         Komisyon üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu birimden veya yakın birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir görevlendirme yapılır.

(3)

Stajın Amacı ve Kapsamı

Madde 6. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapmak zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır. Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacı ile birimler tarafından uygun görülen işyerlerinde bu uygulama esasları hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.

(a)      Stajlar, bölüm ve programın özelliğine göre ve belirlenen sıra ile yapılır.

(b)     Müfredat programında yer alan bir derse ilişkin uygulamalar ve yarıyıl/yıl içinde yapılan her türlü arazi, şantiye, atölye, laboratuar ve benzeri çalışmalar staja dâhil değildir.

(c)      Birimler, bu uygulama esaslarına aykırı olmamak kaydı ile yürütülen eğitim ve öğretimin ihtiyaç ve özelliklerine cevap verecek şekilde staj uygulama esaslarını detaylandırır ve ilgili kurulun onayına sunarlar.

(c)

Staj Süresi, Zamanı ve Aşamaları

Madde 7. Staj süreleri ve dönemleri ilgili birimlerce belirlenir ancak öğrenciler, öğrenimleri süresince en az 30 (otuz) iş günü (240 saat)staj yapmak zorundadırlar.

(1)          Bu süre ilgili birimlerin yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde en fazla 60 (altmış) iş günü (480 saat) olarak uzatılabilir. Staj süresi 60 (altmış) iş gününden daha fazla olamaz.

(2)          Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapmaları esastır. Ancak, işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşulu ve ilgili kurulun kararı ile staj yapılabilir. Staj yapılan günlerde dersler olmaz.

(3)          Öğrenciler haftada en fazla altı gün staj yapabilir. Resmi tatil günlerinde staj yapılamaz. Ancak, staj yapılan iş yerinin milli ve dini bayramlar dışındaki hafta sonları da (Cumartesi-Pazar) faaliyette olması durumunda belgelemek şartıyla öğrenci hafta sonu da staj yapılabilir. Turizm ve benzeri eğitim alan öğrenciler resmi ve genel tatil günlerinde de staj yapabilirler.

(4)          Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.

(5)          Zorunlu işyeri stajı 2. Yarıyılın sonundan (birinci sınıfın sonunda) itibaren başlar. Öğrenciler 2. yarıyıldan sonra bir defada on beş (15) ya da otuz (30) iş günü staj yapabilir. Eksik kalan stajların tamamlanması veya kabul edilmeyen stajların tekrar edilmesi gibi zorunlu haller dışında bir iş yerinde on beş (15) iş gününden daha az süreyle staj yapılamaz.

(6)          Branşı ile ilgili herhangi bir Meslek Yüksekokulu programından yatay geçiş yaparak ya da YGS yoluyla veya yerleştirme ile gelen öğrencilerin stajları (30) iş gününden az olmamak ve belgelendirmeleri şartıyla yapılmış kabul edilir. Eksik staj yapan öğrencilere otuz (30) iş gününe tamamlanacak şekilde ek iş yeri stajı yaptırılır.

(7)          Öğrenci stajını bir ya da 2 (iki) farklı işletmede yapabilir. Ayrı yapılan stajlar için ayrı başvuru ve defter doldurmak gerekmektedir. Kalan staj süresi olursa 4. yarıyıl sonunda tamamlanabilir. İsteyen bölümler kendi öğrencilerine Bölüm Kurulu kararı ile bölüm içinde staj yaptırabilirler. Bölüm içi stajın içeriği ve uygulamasını her bölüm kendisi belirler. Öğrenciler bölüm içinde tüm yarıyıllarda staj yapabilirler.

(8)          Stajı eksik olan veya işyerinde başarılı olamayan öğrencinin, stajını aynı iş yerinde veya ilgili Bölüm/Program Staj Komisyonu’nun uygun görmesi ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesi halinde başka bir işyerinde tamamlayabilir.

(9)          4 Yarıyıl sonunda stajını yapmamış öğrenci eğitim öğretim dönemi içinde hafta içi minimum 4 iş gününde (hafta sonları hariç) stajını yapabilir, 1 günü aşan ders yükü durumunda yarıyıl içinde staj yapamaz.

(10)      Uzaktan eğitim öğrencileri ile müfredat programındaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış örgün öğretim öğrencileri, Bölüm/Program Staj Komisyonunun uygun görmesi ve onay vermesi durumunda eğitim-öğretim ve sınav dönemleri içerisinde de staj yapabilirler. Ancak stajlarda süre aynı olmak koşuluyla yıl içerisinde de öğretim ile birlikte devam edebilir.

(11)      Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar.

(12)      Stajyer öğrenciler, stajlarını yaptıkları iş yerlerinin çalışma saatlerine göre staja fiilen devam etmek zorundadır. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilebilir. Telafi edilen günler her bir staj döneminin %10’undan fazla olamaz.

(13)      İzinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin % 10’nu oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilerek durum Üniversite Staj Komisyonuna bildirilir. Bu durumda stajyer öğrencinin herhangi bir yasal hakkı doğmaz.

(14)      Staj süresini herhangi bir nedenle tamamlayamamış olanlar, mezun olabilmek için yapılması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadırlar.

(15)      Stajını mazereti dolayısıyla tamamlayamayacağını mazeretinin başlangıcından itibaren 5 işgünü içinde kendisi veya adına hareket eden birisi tarafından birimine bildirmeyen öğrenciler için oluşturdukları kamu zararı nedeni ile disiplin soruşturması açılır. Olağanüstü durumlar bunun dışında tutulur.

(16)      Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine öğrenciler için bir ayda iki kez veri girişi yapılamayacağından bir öğrenciye aynı ay içerisinde ikinci kez staj yaptırılamaz.

(17)      Öğrencilerin, haklı ve geçerli bir mazereti belgelendirmeleri durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile stajları ertelenebilir. Staj ertelemenin doğuracağı sonuçlarda sorumluluk öğrenciye aittir.

 

Staj Yeri ve Başvuru

 

Madde 8. Öğrenciler stajlarını, alanlarına uygun yurt içi veya yurt dışı kamu/özel kurum, kuruluş veya iş yerlerinde yaparlar.

(1)          Staj yerleri, bölüm başkanlığınca uygun görülen yerler öncelikli olmak kaydıyla, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından bulunur. Bu süreçte öğrencilerin staj yapmak istedikleri kurum/kuruluş veya işyeri hakkında Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu’na yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve kurum/kuruluş veya işyeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemeleri gerekmektedir.

(2)          Öğrenciler, kendileri buldukları staj yerlerini, staja başlama tarihinden en az otuz (30) gün önce, danışmanlarının uygun olduğunu belirten görüşüyle Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu’na bildirirler. Öğrenciler, staj başlangıcının en geç yirmi (20) gün öncesine kadar, danışmanlarının gözetiminde hazırlayıp staj yapacakları işletmeye onaylattırdıkları staja kabul belgesini de içeren bir staj dosyasını ilgili staj komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.

(3)          Stajyer öğrenciler; staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek sorumlu personel nezaretinde stajlarını tamamlarlar.

 

Yurt Dışında Staj

 

Madde 9. Meslek yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler.

(1)          Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuna verir. Bu talepler ilgili Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri ilgili Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuna verirler, uygun görülenler komisyon tarafından onaylanır.

(2)          Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) IAESTE ya da ERASMUS Staj Hareketliliği Programı kanalı ile gerçekleştirebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

 

Sigorta İşlemleri

Madde 10. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5c. maddesinde yapılan 17/4/2008 tarih ve 5754/3 sayılı değişiklik gereğince, yükseköğrenimleri sırasında yurt içinde zorunlu işyeri eğitimine tabi tutulan öğrencilerin, “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” primlerinin işyeri eğitimi süresince öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumu tarafından ödenmesi zorunludur. Yasanın emredici hükmüne rağmen ilgili birime bilgi vermeden “sigortasız” olarak staja başlayanlar ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir yükümlülükten üniversite sorumlu tutulamaz. Stajlarını yurt dışında yapan öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamaz; ancak gerekli koşulları sağladığı takdirde yurtdışındaki stajları geçerli sayılabilir. Öğrenci bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine giriş işlemlerinde Staj Başvuru/Kabul Formu üzerinde bulunan staja başlama ve bitiş tarihleri esas alınacağından, verilen yanlış ve eksik bilgilerden, öğrencinin staja başlayıp staj yerine gitmemesinden ve/veya birden fazla staj yapması durumlarının Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmemesinden ilgili birimler sorumlu olacaktır.

 

Staj Öncesinde Yapılacak İşlemler

 

Madde 11. Meslek Yüksekokulu öğrencileri bölüm başkanlığınca her yıl en az 1 kez staj konusunda bilgilendirilir veya bilgilendirme sunumu web sayfasında yayınlanır.

(1)          Öğrenci, Bölüm/Program Staj Komisyonu üyelerinin herhangi birisiyle ön görüşme yaparak staj yapmaya karar verdiği yer için üç asıl nüsha Tablo-1’deki belgeleri doldurup ilgili Müdürlüğe onaylatarak ilgili iş yeri yetkilisinin onayını alır.

(2)          Tablo 1’de belirtilen belgeler, staja başlama tarihinden en geç 20 iş günü öncesinden Bölüm/Program Staj Komisyonu Başkanlığına posta veya elden teslim edilir. Staj belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine girişleri yapılamayacağı için stajlarına başlaması söz konusu olamaz.

 

Tablo 1. Staj yapacak öğrencilerden istenilen belgeler.

1

Fotoğraflı ve ilgili Meslek Yüksekokulu tarafından onaylı Staj Başvuru/Kabul Formu (EK-1)

2

Öğrenci kimliğinin fotokopisi ve ikametgah belgesi

3

Öğrencinin aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi (EK-2)

4

Nüfus cüzdanının fotokopisi

5

Staj Yeri Tanıtım Formu (EK-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)          Staj evraklarını teslim eden öğrenci, Bölüm Sekreterliği’nden alacağı Staj Defteri ve Öğrenci Staj Sicil Fişini (EK-4) staja başlamadan önce Yüksekokul yazı işlerine onaylatmalıdır.

 

Staj Esnasında Yapılacak İşlemler

 

Madde 12. Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dâhilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

(1)          İlgili Staj Komisyonu başkanlığı öğrencinin stajına devamını ve staj çalışmalarını staj dönemi boyunca en az bir defa denetlemek üzere öğretim elemanı görevlendirilir. Staj yerleri; coğrafi yerleşim olarak ilgili bölümün uzağında bulunması halinde, staj denetimi başka bir üniversitenin veya kamu kuruluşunun elemanları vasıtası ile yaptırılabilir. Ayrıca; öğrencilerin stajlarına devam durumları telefonla veya elektronik yazışmalar ile de sorgulanabilir. Denetimlerde bir Denetim Formu (EK-5) düzenlenerek ilgili Bölüm/Program Staj Komisyonu’na teslim eder.

(2)          Stajyer öğrenci, işletmedeki staj süresi içinde staj evrakını doldurur ve çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır. Staj defterinin her sayfasının işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalanmış olması, ilk ve son sayfaların ise onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir. Staj defterinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

(a)    Staja başlayan her öğrenci, Staj Değerlendirme Formunu (EK-6) staj yaptığı birimin yetkilisine teslim etmek zorundadır.

(b)   Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Staj Defterinin doldurulmasında tükenmez kalem, dolmakalem vb. kullanılmalı ve yazılar okunaklı olmalıdır.

(c)    Yurt dışında yapılan stajlara ait defterler Staj Yönergesinde belirtilen esaslara göre İngilizce doldurulabilir.

(d)   Öğrenci Staj Sicil Fişi işyeri tarafından kapalı ve mühürlü zarfla postalanmalıdır. Stajyerler kapalı ve mühürlü zarftaki Öğrenci Staj Sicil Fişini, staj defteriyle birlikte elden de teslim edebilirler.

(e)    Staj defterinin ilk sayfası eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Öğrenci bilgileri, staj dalı, işyerinin bilgileri, imzası ve kaşesi mutlaka bulunmalıdır.

(f)    Staj defterinin 2. 3. ve 4. sayfalarındaki tablolar eksiksiz doldurulmalıdır.

(g)    Çalışma programını izleyen sayfalarda yer alan ve haftanın günleri boyunca yapılan çalışmaların dökümünü gösteren formlar bulunmaktadır. Bu formlar her gün doldurulur ve hafta sonunda çalışmaları kontrol eden işyeri sorumlusu tarafından onaylanır.

(h)   Staj defterlerinde doldurulan sayfaların alt tarafındaki başlık kısımları (çalışılan bölüm, sayfa no, tarih) mutlaka doldurulmalıdır.

(i)     Stajdaki çizimler teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir.

(j)     Konu başlıkları numaralandırılmalı, birinci derece konu başlıkları tümü büyük harf, ikinci derece konu alt başlıklarında kelimelerin sadece ilk harfleri büyük ve daha alt derece konu başlıklarında sadece ilk harf büyük olmalıdır.

(k)   Tüm şekil, grafik ve çizelgeler konu başlıklarına göre numaralandırılmalı, konu anlatımlarında bu numaralara gerekli atıflar ve açıklamalar yapılmalıdır.

(l)     Bilgiler, yapılan iş sırasına göre belirli düzende verilmelidir.

(m) Staj defteri sayfaları yeterli olmadığı takdirde, aynı formda oluşturulacak A4 boyutlarında standart sayfalar deftere ayrı bir dosya ile eklenebilir. Ek dosyadaki tüm sayfalar da onaylı olmalıdır.

(n)   Staj defterlerine sadece o işyeri ile ilgili teknik bilgiler (yapılan iş ile ilgili parça/sistemlerin yapısı, çalışma prensipleri, türleri, görevleri vs.) yazılmalıdır.

(o)   İşletmeye ait staj konularını ilgilendiren ve işletme tarafından izin verilen proje, fotoğraf, broşür, standart ve kullanma kılavuzu gibi belgeler staj defterine eklenebilir.

(p)   Staj defterinin sonunda, öğrencinin, staj programında belirtilen staj konularını sürelerine göre, günlük/haftalık çalışmalarını ayrıntılı olarak rapor edeceği sayfalar bulunmaktadır. Bu sayfalar öğrenci tarafından Staj Uygulama Cetvelinde (EK-7) belirtilen sırayla doldurulup, işyeri sorumlusuna onaylatılır.

(q)   Staj defterinin bütün sayfaları onaylı olmalıdır. Üzerinde, imza, kaşe, mühür ve tarihler bulunmayan, silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları/defterleri kabul edilmez.

 

Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

Madde 13. Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum Üniversite Staj Komisyonuna bildirilir. Üniversite Staj Komisyonu, durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür. Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

Staj Sonrasında Yapılacak İşlemler

 

Madde 14. (1) Staj yapan her öğrenci staj çalışmaları süresince staj yöneticisinin yönetim, gözetim ve denetiminde yaptığı işleri gerekli her türlü şekil, kroki, hesap, fotoğraf ve diğer belgeler ile birlikte Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından belirtilen şekilde belgeleyerek bir staj dosyası halinde düzenlemek ve staj yöneticisine onaylatarak en geç stajın bitimini izleyen öğretim yılının başlamasını takip eden ilk 20 iş günü içerisinde Meslek Yüksekokuluna bizzat veya posta yolu (iadeli taahhütlü olarak) teslim etmek zorundadır. Süresi içinde teslim edilmeyen, eksik hazırlanmış veya onaysız staj defterleri ve sicil fişleri değerlendirmeye alınmaz.

 

Staj Yerinde Uyulması Gereken Esaslar

 

Madde 15. Her öğrenci stajını bu uygulama esasları ve işyerindeki staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun yapmak zorundadır.

 

(1)          Staj süresince öğrenci ile işyerleri arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. Stajyer kabul edecek işyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf eder. İşyeri/kurum ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Üniversite taraf olarak gösterilemez.

(2)          Öğrenciler, staj yaptıkları kuruma ait üretim ve hizmetler ile ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez ve staj süresince sendikal v.b. etkinliklere katılamazlar.

(3)          Öğrenciler staj süresince, staj yaptığı işyerlerinin çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak ve işyerinde kullandıkları her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdürler; kendi hatalarından dolayı işyerine verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidirler. Öğrencilerin staj yaptıkları işyerlerinde işledikleri disiplin suçları ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(4)          Kurum/kuruluş ya da iş yerinde bulunan staj yöneticisi, staj yapan öğrenci ile aynı veya yakın ve/veya ilgili staj komisyonu tarafından kabul edilebilecek bir branştan ön lisans/lisans mezunu olmak zorundadır.

 

Stajın Değerlendirilmesi

Madde 16. İşyerleri, bağlı oldukları odalar ya da kurumlar aracılığıyla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri formları doldurarak stajı takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuna gönderirler.

(1)          Stajını tamamlayan öğrencilerin staj değerlendirmeleri; ilgili bölümün Staj Komisyonu tarafından yapılan inceleme, sınav ve değerlendirmeler sonucu yapılır. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilen staj dosyaları ve staj yöneticisinden kapalı zarf içerisinde gizli olarak gelen staj raporları, ilgili Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir.

(2)          Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek başarısı onaylanmak üzere Üniversite Staj Komisyonuna sunulur.

(3)          Staj başarısını ölçme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır:

(a) Öğrencinin hazırladığı staj dosyası ve raporu % 40

(b) İşveren raporu % 20

(c)               Staj kurulu değerlendirmesi % 40

Staj yapan öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 almak gereklidir.

(4)          Değerlendirme sonucunda öğrencinin yaptığı staj kabul veya reddedilir. Öğrenci geçersiz sayılan stajını aynı yerde yapabileceği gibi farklı bir yerde de yapabilir.

(5)          Staj komisyonları, stajlar hakkındaki değerlendirme raporlarını meslek yüksekokuluna teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ilan eder. Staj sonuçları web ortamı veya bölüm duyuru panolarında ilan edilir. Bu şekilde yapılan sonuç duyuruları, öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(6)          Öğrenci staj dosyaları Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından en son işlem gördükleri tarihten itibaren 2 yıl süre ile Meslek Yüksekokulu/Bölüm/Program arşivinde tutulur. Staj başarı raporu ise Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndaki öğrenci dosyasında muhafaza edilir.

Staj Transferi ya da Staj Muafiyet Talebi

Madde 17. Öğrenci, staj yapabileceği niteliklere sahip bir iş yerinde fiilen çalışıyor olması ya da daha önce çalışmış olması halinde; çalışma süresinin 1 yıldan az olmadığı, SGK kayıtlarından ve ek olarak ilgili iş yerinden alınacak çalışılan pozisyon ve yapılan işlerle ilgili yeterli bilgiyi de içeren resmi bir yazı ile çalışma yaptığını belgelendirdiği durumlarda Bölüm/Program Staj Komisyonu kararıyla staj uygulamasından muaf edilir.

 

Sonuçlara İtiraz

 

Madde 18. Staj değerlendirme sonuçlarına itiraz, sonuçların duyurulmasından itibaren bir (1) hafta içinde yazılı olarak ilgili bölüm başkanlığına yapılmalıdır. Staj sonuçlarına itirazları kabul edilen öğrencilerin; stajlarının yeniden değerlendirilmesi, ilgili Bölüm/Program Staj Komisyonu tarafından bir (1) hafta içinde yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Yürürlükten Kaldırma

Madde 19. 21.04.2010 tarih ve 5/1 sayılı ve 12.04.2012 tarih ve 5/1 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi ve Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

Madde 20. Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 21. Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.